Αναζήτηση αίτησης

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Οι εξωτερικές, μέσω internet εφαρμογές του συστήματος, που απευθύνονται σε φαρμακευτικές εταιρίες (1. Αίτηση νέας άδειας κυκλοφορίας, 2. Τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας και, 3. Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας) δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης αίτησης.

Με τη χρήση της φόρμας Αναζήτηση αίτησης, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Για ενέργειες τροποποίησης στοιχείων, διαχείρισης σχετικών ψηφιακών και φυσικών αρχείων, αλληλογραφία, βήματα ροής εργασιών και επισκόπηση ιστορικού, ο χρήστης επιλέγει τη κάρτα Απλή αναζήτηση αίτησης.
Για ενέργειες που αφορούν τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Φαρμάκων και τις σχετικές εξετάσεις των αιτήσεων, ο χρήστης επιλέγει την κάρτα Ημερήσια διάταξη.

Πληροφορίες:
Απλή αναζήτηση αίτησης
Ημερήσια διάταξη
Παραλαβή και έναρξη ροής
Ενέργειες
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Contents

[edit] Απλή αναζήτηση αίτησης

Ο χρήστης αρχικά θέτει κριτήρια αναζήτησης για να αναζητήσει αιτήσεις που έχουν καταταθεί. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει τις σχετικές εγγραφές. Για αναλυτική παρουσίαση μίας συγκεκριμένης αίτησης, ο χρήστης κάνει click πάνω σε οποιοδήποτε στοιχείο της επιθυμητής εγγραφής στον πίνακα.
Βοηθητικά blocks στην αριστερή πλευρά της οθόνης, δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε μία σειρά ενεργειών: Image:Aitisi_01.gif

 • Στοιχεία αίτησης
  • Επεξεργασία γενικών στοιχείων: Νομικός τύπος, τύπος διαδικασίας, αριθμός αίτησης, αριθμός διαδικασίας, χώρα αναφοράς, αριθμός φακέλου, ενημέρωση κατάστασης αίτησης (Υποβολή, Παραλαβή, Σε εξέλιξη, Αρχειοθέτηση, Ολοκλήρωση), ημερομηνίες, στοιχεία πληρωμών (τρόπος πληρωμής, ποσό, αριθμός επιταγής ή εμβάσματος
  • Διαχείριση ψηφιακών και φυσικών αρχείων: Ο χρήστης μπορεί να διαβάσει τα αρχεία που έχουν κατατεθεί ψηφιακά (μέσω internet) αλλά και να ενημερώσει το σύστημα για τις συνθήκες αποθήκευσης (τοποθεσία, αποθήκη) των φυσικών αρχείων (π.χ. έγγραφα, cd, κουτιά κ.λπ.)
  • Ενημέρωση αλληλογραφίας: Ο χρήστης ενημερώνει για την σχετική αλληλογραφία ανά βήμα της διαδικασίας καταχωρώντας σχετικές ημερομηνίες, κείμενο αλληλογραφίας, προθεσμίες απάντησης κ.λπ.
 • Στοιχεία ροής εργασιών
  • Παραλαβή και έναρξη ροής: Διαβάστε αναλυτικά στο υποκεφάλαιο Παραλαβή και έναρξη ροής
  • Ενέργειες: Διαβάστε αναλυτικά στο υποκεφάλαιο Ενέργειες.
  • Επισκόπηση ιστορικού ροής εργασιών: Η καρτέλα ιστορικού ροής εργασιών παρουσιάζει με χρονολογική σειρά τα βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία διαχείρισης της αίτησης προσφέροντας αναλυτική πληροφόρηση (ημερομηνίες έναρξης και λήξης βήματος, προθεσμία, χρονική διάρκεια, χρήστης που διεκπεραίωσε το βήμα, σχόλια, λοιπές πληροφορίες). Παράλληλα άμεσα ενημερώνει για το σύνολο των ημερών της διαδικασίας, τον αριθμό των ημερών πριν τη λήξη της προθεσμίας, σύνολο ημερών clock stop (διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία αναμένει κάποια απάντηση από πλευράς αιτούντα και δεν συνοπολογίζεται για τη λήξη της προθεσμίας).

[edit] Παραλαβή και έναρξη ροής

Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί Receive and Start Workflow ώστε να ξεκινήσει η αντίστοιχη ροή εργασίων (έναρξη της διαδικασίας). Image:WorkflowStart_01.gif

[edit] Ενέργειες

Με τη χρήση αυτής της φόρμας Ενέργειες, ο χρήστης επιλέγει το επόμενο -βάσει διαδικασιών- βήμα που πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Image:Tasks_02.gif

Στην καρτέλα Ιδιωτικά σχόλια ο χρήστης καταγράφει σχόλια οράτα μόνο μέσα από το σύστημα. Αντίθετα, στην καρτέλα Δημόσια σχόλια καταγράφονται σχόλια που είναι ορατά από την σχετική φαρμακευτική εταιρία που έχει καταθέσει την αίτηση, μέσω της σχετικής εξωτερικής εφαρμογής.

Τα κουμπιά-επιλογές που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της κάρτας, παραμένουν ανενεργά μέχρις ότου ο χρήστης ολοκληρώσει το βήμα, συμπληρώνοντας τα πεδία στην καρτέλα Στοιχεία βήματος. Τα κουμπιά-επιλογές διαφοροποιούνται ανάλογα με το βήμα της διαδικασίας βρίσκεται ο χρήστης.

Στοιχεία βήματος
Image:Tasks_03.gif

Ο πίνακας της καρτέλας παρουσιάζει το σύνολο των υποχρεωτικών ιδιοτήτων που πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει ώστε να ολοκληρωθεί το βήμα.
Πάνω από τον πίνακα το σύστημα εμφανίζει προαιρετικές ιδιότητες, τις οποίες εφόσον επιθυμεί, ο χρήστης εισάγει στον πίνακα προς συμπλήρωση.
Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ιδιοτήτων, τα κάτω κουμπιά-επιλογές ενεργοποιούνται και ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει.

Σημείωση:
Το πεδίο επιλογής Επιλέξτε εργασία εμφανίζει όλες τις προβλεπόμενες από τη ροή εργασιών εργασίες-βήματα. Στο σημείο αυτό ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να επιλέξει μία από αυτές τις εργασίες είτε να απαλλαγεί από την ευθύνη να την εκτελέσει. Σε τέτοια περίπτωση, η εργασία εμφανίζεται πλέον στην Κεντρική οθόνη του συστήματος στο tab Εργασίες -> Οι εργασίες της ομάδας.

Πληροφορίες:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διοικητικές διαδικασίες για την διεκπεραίωση αιτήσεων διαβάστε:

[edit] Ημερήσια διάταξη

Με τη χρήση της κάρτας Ημερήσια διάταξη είναι δυνατή η αναζήτηση των αιτήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης από το Συμβούλιο Φαρμάκων.
Εφόσον η αναζήτηση έχει κριτήριο ημερομηνίας, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τις αιτήσεις εκείνες την ημερομηνία εκείνη βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.

Κάνοντας click στο πεδίο Ημ. διάταξη του πίνακα αποτελεσμάτων στην επιθυμητή εγγραφή, βοηθητικό παράθυρο δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισάγει ημερομηνία ημερήσιας διάταξης.

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης μπορούν να εκτυπωθούν σε αναφορές τύπου αρχείου Word (rtf) ή Acrobat Reader (pdf).

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Word.gif Παράγει αρχείο Microsoft Word (rtf)
Image:Pdf.gif Παράγει αρχείο Acrobat Reader (pdf)
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Details.gif Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή
Image:Add2.gif Προσθήκη νέας επιλογής

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι