Αναζήτηση εταιρίας

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η αναζήτηση μίας εταιρίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
Απλή αναζήτηση
Αναζήτηση πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από τον κωδικό της εταιρίας ή/και την επωνυμία της.
Προηγμένη αναζήτηση
Αναζήτηση με τη χρήση πολλών διαφορετικών κριτηρίων αναζήτησης (Θυγατρική, Μονάδα παραγωγής, Αρ. μητρώου, Χώρα, ECC, Πιστοποιητικά κ.λπ.). Η αναζήτηση αυτή μπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουμπί Αποθήκευση.
Αποθηκευμένη αναζήτηση
Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο Αποθηκευμένες αναζητήσεις την επιθυμητή. Το σύστημα παρουσιάζει τα νέα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Πληροφορίες:
Πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης
Παρουσίαση πληροφοριών μίας εταιρίας
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

[edit] Πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης

Βάσει των κριτηρίων που έθεσε ο χρήστης, το σύστημα παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσματα σε μορφή πίνακα, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα.
Image:SearchCompany_01.gif
Στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζεται μήνυμα που πληροφορεί για το πλήθος των σχετικών εγγραφών και των αριθμό των σελίδων. Κάθε σελίδα εμφανίζει δέκα αποτελέσματα.
Για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες για μία συγκεκριμένη εταιρία από τον πίνακα αποτελεσμάτων, κάνουμε click στον κωδικό της, στην πρώτη στήλη.

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchCompany_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα
Από το πεδίο επιλογής εκτυπωτικών αναφορών, ο χρήστης επιλέγει τύπο εκτυπωτικού για τα αποτελέσματα καθώς και είδος παραγόμενου αρχείου: Microsoft Word (rtf) | Acrobat Reader (pdf).

κορυφή

[edit] Παρουσίαση πληροφοριών μίας εταιρίας

Επιλέγοντας από τον πίνακα αποτελεσμάτων μία εγγραφή, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εταιρία.
Image:SearchCompany_03.gif

Η αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζει βοηθητικά blocks:
Εκτύπωση
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκτυπώσει κάποιο μέρος των πληροφοριών της εταιρίας ή πλήρη στοιχεία.
Στοιχεία εταιρείας
Εμφανίζονται στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα, στοιχεία προσώπων επικοινωνίας και πιστοποιητικά, καθώς και αναλυτικός πίνακας των σχετικών με αυτή προϊόντων.

Τροποποιήσεις και αλλαγές στοιχείων
Κάθε επιλογή block εμφανίζει στο κεντρικό μέρος του συστήματος αντίστοιχη φόρμα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις και αλλαγές των στοιχείων αυτών.
Για βοήθεια στη χρήση των φορμών αυτών, πατήστε εδώ.

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Word.gif Παράγει αρχείο Microsoft Word (rtf)
Image:Pdf.gif Παράγει αρχείο Acrobat Reader (pdf)
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφήςκορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι