Αναζήτηση φαρμάκων

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η αναζήτηση ενός φαρμακευτικού προϊόντος μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους:
Απλή αναζήτηση
Αναζήτηση πληκτρολογώντας έναν ή περισσότερους χαρακτήρες από τον κωδικό του φαρμάκου ή/και την ονομασία του φαρμάκου.
Προηγμένη αναζήτηση
Αναζήτηση με τη χρήση πολλών διαφορετικών κριτηρίων αναζήτησης (Εμπορική ονομασία, Ομάδα προϊόντων, Φαρμακοτεχνική μορφή, ATC ταξινόμηση, Επωνυμία εταιρίας, Δραστικό συστατικό, Γενόσιμο, Ορφανό, Ναρκωτικό κ.λπ.). Η αναζήτηση αυτή μπορεί να αποθηκευτεί πατώντας το κουμπί Αποθήκευση.
Αποθηκευμένη αναζήτηση
Ο χρήστης επιλέγει από το πεδίο Αποθηκευμένες αναζητήσεις την επιθυμητή. Το σύστημα παρουσιάζει τα νέα αποτελέσματα της αναζήτησης.

Πληροφορίες:
Πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης
Παρουσίαση πληροφοριών ενός φαρμακευτικού προϊόντος
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

[edit] Πίνακας αποτελεσμάτων αναζήτησης

Βάσει των κριτηρίων που έθεσε ο χρήστης, το σύστημα παρουσιάζει τα σχετικά αποτελέσματα σε μορφή πίνακα, όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγμα.
Image:SearchResults_01.gif
Στο κάτω μέρος του πίνακα εμφανίζεται μήνυμα που πληροφορεί για το πλήθος των σχετικών εγγραφών και των αριθμό των σελίδων. Κάθε σελίδα εμφανίζει δέκα αποτελέσματα.

Για να εμφανιστούν αναλυτικές πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο φάρμακο του πίνακα αποτελεσμάτων, κάνουμε click στον κωδικό του, στην πρώτη στήλη.
Image:SearchResults_02.gif

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchResults_03.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα
Από το πεδίο επιλογής εκτυπωτικών αναφορών, ο χρήστης επιλέγει εκτυπωτικό με τα αποτελέσματα με:
Συνοπτικά στοιχεία | Βασικά στοιχεία | Αναλυτικά στοιχεία | Πλήρη στοιχεία καθώς και είδος παραγόμενου αρχείου: Microsoft Word (rtf) | Acrobat Reader (pdf).

κορυφή

[edit] Παρουσίαση πληροφοριών ενός φαρμακευτικού προϊόντος

Επιλέγοντας από τον πίνακα αποτελεσμάτων μία εγγραφή, εμφανίζονται αναλυτικές πληροφορίες για το σχετικό φαρμακευτικό προϊόν.
Image:Search1_01.gif

Η αριστερή στήλη της οθόνης εμφανίζει βοηθητικά blocks:
Εκτύπωση
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να εκτυπώσει κάποιο μέρος των πληροφοριών του φαρμάκου (βασικά στοιχεία, άδεια, παρατήματα κ.λπ.) ή πλήρη στοιχεία.
Στοιχεία προϊόντος
Εμφανίζονται στοιχεία διοικητικού χαρακτήρα, φαρμακευτικού χαρακτήρα, στοιχεία σύνθεσης, στοιχεία συσκευασιών και εταιριών (κατασκευαστής, κάτοχος άδειας κυκλοφορίας κ.λπ.).
Φάκελος προϊόντος
Εμφανίζονται πληροφορίες DMF (Drug Master File), ΠΧΠ (Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος - SPC), ΦΟΧ (Φύλλο Οδηγιών Χρήσης - PL), PSUR (Periodic Safety Update Report) και Αιτήσεις (αρχική, τροποιποιήσεις, ανανεώσεις).

Τροποποιήσεις και αλλαγές στοιχείων
Κάθε επιλογή block εμφανίζει στο κεντρικό μέρος του συστήματος αντίστοιχη φόρμα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ο χρήστης μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις και αλλαγές των στοιχείων αυτών.
Για βοήθεια στη χρήση των φορμών αυτών, πατήστε εδώ.

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Word.gif Παράγει αρχείο Microsoft Word (rtf)
Image:Pdf.gif Παράγει αρχείο Acrobat Reader (pdf)
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Add2.gif Προσθήκη νέας επιλογής
Image:Delete2.gif Αφαίρεση επιλογής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Details.gif Εμφανίζει περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή
Image:CheckIn.gif Κάποιος χρήστης έχει το έγγραφο στην κατοχή του
Image:CheckOut.gif Κανένας χρήστης δεν έχει το έγγραφο στη κατοχή του

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι