Αναπροσαρμογή

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο πίνακας περιέχει την πληροφορία που είναι αναγκαία για την τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μετατροπή της συσκευασίας και της περιεκτικότητας του υπό εξέταση φαρμάκου με τα όμοια φάρμακα βάσει των ποσοστών που καταγράφονται στον πίνακα. Τα ποσοστά της αναπροσαρμογής διαφοροποιούνται όταν πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή από μια μικρότερη συσκευασία/περιεκτικότητα σε μια μεγαλύτερη (αύξηση) από όταν πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή από μια μεγαλύτερη σε μικρότερη (μείωση). Σε περίπτωση αλλαγής της νομοθεσίας στην τιμή των ποσοστών ο πίνακας θα ενημερωθεί από τον χρήστη της εφαρμογής με τα νέα δεδομένα ο υπολογισμός της μετατροπής θα παραμετροποιηθεί αυτόματα. Αφού ο χρήστης επιλέξει από το πεδίο επιλογής αν θα ενημερώσει τον πίνακα με τα δεδομένα της μείωσης ή της αύξησης (Αναπροσαρμογή συσκευασίας & δύναμης:Άυξηση/Μείωση), ο πίνακας γεμίζει με εγγραφές που περιέχουν την πληροφορία του ελάχιστου και του μέγιστου ορίου (ποσοστό της εκατό % κατά το οποίο η συσκευασία/περιεκτικότητα αλλάζει κατά τη σύγκριση των όμοιων προϊόντων) καθώς και το ποσοστό κατά το οποίο πρέπει να αναπροσαρμοστεί η αναλογική τιμή του προϊόντος.
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι