Βοηθητικά εικονίδια

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Image:FindResults.gif Αναζήτηση σχετικών με το κριτήριο που έθεσε ο χρήστης εγγραφών
Image:AddDetails.gif Οδηγεί σε νέα φόρμα για να συμπληρωθούν αναλυτικές λεπτομέρειες για μία εγγραφή
Image:DeleteRow.gif Διαγραφή της εγγραφής του πίνακα
Image:AddDrug_03.gif Προσθήκη φαρμάκου που χορηγήθηκε στον ασθενή

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι