Γενικά για το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση ανεπιθύμητων ενεργειών που συμβαίνουν κατά τη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων ή/και λήψη μέτρων.

Χρήστες συστήματος:
Οι χρήστες του συστήματος ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: 1. Επαγγελματίες υγείας (εξωτερικοί χρήστες), οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να υποβάλουν ηλεκτρονικά αναφορές ανεπιθύμητων ενεργειών (Κίτρινη Κάρτα) και, 2. Εξειδικευμένο προσωπικό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει αναφορές περιστατικών, καθώς και να επεξεργαστεί τις κατατιθεμένες αναφορές.

Λειτουργίες:

  • Διαχείριση υποθέσεων με δυνατότητα παρακολούθησης αλληλογραφίας και ενεργειών (follow ups κ.λπ.)
  • Εξαγωγή αναφορών σε αρχείο μορφής XML, δομημένο σύμφωνα με το πρότυπο της EudraVigilance
  • Αναζήτηση αναφορών με πολλαπλά κριτήρια (π.χ. χρονικά όρια)
  • Αξιολόγηση αναφορών με χρήση του Navajo αλγόριθμου
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι