Διαδικασίες

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η υπηρεσία Διαδικασίες εξυπηρετεί την διοικητική διαδικασία για την επεξεργασία των αιτήσεων των εταιρειών για καθορισμό αύξηση τιμής ενός φαρμακευτικού προϊόντος. Πρώτη κίνηση του χρήστη είναι να αναζητήσει την διαδικασία την οποία επιθυμεί να προχωρήσει. Ως κριτήρια για την αναζήτηση αυτή μπορούν να ορισθούν το φαρμακευτικό προϊόν, ο κωδικός της αίτησης, ο τύπος (αν η διαδικασία τιμολόγησης έχει προκύψει έπειτα από αίτηση της εταιρείας ή από εσωτερική διαδικασία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών) και η ένδειξη επιβεβαίωση (δηλαδή να ανασυρθούν από τη βάση δεδομένων όσες διαδικασίες τα αποτελέσματα των οποίων έχουν επιβεβαιωθεί από υπουργική απόφαση). Τονίζεται ότι οι αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει ξεκινήσει η αντίστοιχη διαδικασία (με χρήση της υπηρεσίας Αιτήσεις) δεν θα εμφανιστούν στη λίστα των αποτελεσμάτων. Για κάθε αίτηση εμφανίζεται η βασική της πληροφορία που αποτελείται από τον μηχανογραφικό κωδικό της αίτησης, τον τύπο της αίτησης, την ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος και την συσκευασία του, την εταιρεία που έχει αιτηθεί καθορισμό τιμής, την υπολογισμένη τιμή που έχει προκύψει από τον υπολογισμό του συστήματος, την ημερομηνία επικύρωσης (αν η τιμή έχει επιβεβαιωθεί με υπουργική απόφαση) και η ένδειξη αν η τιμή έχει περάσει στον ετήσιο τιμοκατάλογο.

Από την λίστα των αποτελεσμάτων ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να επιλέξει την διαδικασία την οποία θα επεξεργαστεί πατώντας το κουμπί Επιλογή στην κολόνα του πίνακα. Αν η επιλεγμένη διαδικασία έχει ήδη περάσει στο στάδιο της επεξεργασίας το σύστημα προβάλλει αναλυτικά όλες τις κινήσεις (παρακολούθηση) που έγιναν προκειμένου να υπολογιστεί η τιμή του προϊόντος. Δίπλα σε κάθε γραμμή ενημέρωσης του χρήστη εμφανίζεται η ένδειξη πληροφορία Image:Info.gif, προσοχή Image:Info2.gif ή σοβαρό λάθος Image:Delete3.gif. Η ένδειξη σοβαρό λάθος σημαίνει αυτόματα και διακοπή της διαδικασίας οπότε ο χρήστης θα πρέπει να τροποποιήσει τα δεδομένα της διαδικασίας και να προσπαθήσει ξανά. Αν ο χρήστης θελήσει να υπολογίσει ξανά την τιμή του προϊόντος μπορεί να πατήσει Επεξεργασία, και η διαδικασία θα προχωρήσει στο στάδιο της επεξεργασίας. Το σύστημα ελέγχει πρώτα τα βασικά στοιχεία της αίτησης και προβαίνει στην ταξινόμηση της διαδικασίας στα βασικά σενάρια υπολογισμού (πρωτότυπο/αντίγραφο, χώρες αναφοράς, κυκλοφορία σε τρίτες χώρες, κ.λπ.). Αν η διαδικασία έχει επικυρωθεί και έχει ενημερωθεί ο τιμοκατάλογος, τότε αυτή «κλειδώνει» και δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί.

Για να μεταφερθεί - μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης - μια υπολογισμένη τιμή ενός προϊόντος στον επίσημο τιμοκατάλογο, ο εξουσιοδοτημένος χρήστης πρέπει να τροποποιήσει την εγγραφή της διαδικασίας δηλαδή να προσθέσει ημερομηνία επικύρωσης (ημερομηνία υπουργικής απόφασης) και να τσεκάρει την ένδειξη Επιβεβαίωση.

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι