Επεξεργασία

From CypDIS Online Help

Revision as of 17:13, 21 November 2009 by Admin (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Η οθόνη της υπηρεσίας Επεξεργασία διαδικασίας αποτελείται από τέσσερα πάνελ τα οποία χρησιμοποιούνται από το σύστημα ανάλογα με τα το σενάριο υπολογισμού (αλγόριθμος υπολογισμού τιμής) που έχει επιλεχθεί.

α. Χώρες αναφοράς
Ο πίνακας στο πάνελ χώρες αναφοράς γεμίζει με εγγραφές που αφορούν όλες τις χώρες αναφοράς (όπως προβλέπει ο κανόνας Χώρες αναφοράς) και παρουσιάζουν την αναλογία του υπό εξέταση φαρμακευτικού προϊόντος στις χώρες αυτές. Οι εγγραφές αυτές εισάγονται από το σύστημα αλλά είναι ευθύνη του εξειδικευμένου προσωπικού των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει με εγκυρότητα την πληροφορία που λείπει. Πιο αναλυτικά ο πίνακας περιλαμβάνει την πληροφορία για την ονομασία του φαρμάκου στην χώρα αναφοράς (το σύστημα προτείνει την ίδια ονομασία), την περιεκτικότητα και την μονάδα μέτρησής της, την μορφή (ίδια με τη μορφή του υπό εξέταση φαρμάκου έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η αναπροσαρμογή της συσκευασίας/σύνθεσης και κατ’ επέκταση η σύγκριση των τιμών), τη ποσότητα και η μονάδα μέτρησης της συσκευασίας, το ποσοστό της αναπροσαρμογής της συσκευασίας και της σύνθεσης όπως αυτή προκύπτει από τους υπολογισμούς του συστήματος, τη χονδρική και η λιανική τιμή και την ισοτιμία και το νόμισμα της χώρας αναφοράς σε σχέση με το ευρώ. Τέλος, δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να χρησιμοποιεί ή όχι την χώρα αναφοράς στον υπολογισμό. Αυτό επιτυγχάνεται με την ένδειξη Έλεγχος (αν είναι τσεκαρισμένη η επιλογή (on) τότε η χώρα αναφοράς παίρνει μέρος στον υπολογισμό, αν η επιλογή δεν είναι τσεκαρισμένη (off) η χώρα αναφοράς δεν παίρνει μέρος στον υπολογισμό και ας υπάρχει η εγγραφή της στον πίνακα). Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλαπλούς δοκιμαστικούς υπολογισμούς μέχρι να καταλήξει στον συμφερότερο συνδυασμό χωρών αναφοράς (σύμφωνα πάντα με τους περιορισμούς που προκύπτουν από την νομοθεσία της χώρας) που παράγουν την χαμηλότερη τιμή.

β. Τρίτες χώρες
Ο πίνακας στο πάνελ Τρίτες χώρες γεμίζει με μια εγγραφή που προβάλλει την πληροφορία που αντλείται από την αίτηση της εταιρίας και αφορά τη χονδρική τιμή (με αυτή γίνεται ο υπολογισμός), τη χονδρική τιμή της αίτησης, τη λιανική τιμή, την ex factory τιμή (με αυτή γίνεται ο υπολογισμός), την ex factory τιμή της αίτησης, την ισοτιμία και το νόμισμα της χώρας εισαγωγής σε σχέση με το ευρώ. Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει την ορθότητα της χονδρικής και της ex factory τιμής (το σύστημα προτείνει ως αρχικές τιμές, τις τιμές της αίτησης) και αν διαφωνεί μπορεί να τις τροποποιήσει.

γ. Γενόσημο
Χρησιμοποιείται όταν γίνεται η επεξεργασία μιας αίτησης που αφορά σε γενόσημο προϊόν και περιλαμβάνει πίνακα με το αντίστοιχο πρωτότυπο και το αναλυτικό κοστολόγιό του, όπως αυτό έχει καταχωρηθεί στην αίτηση.

δ. Παρακολούθηση
Στο πάνελ παρακολούθηση προβάλλεται αναλυτικά η πληροφορία που παράγεται από τον υπολογισμό της τιμής. Αναλυτικά:

  • Ένδειξη Αναπροσαρμογή συσκευασίας (ναι/όχι) : Ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τον αλγόριθμο υπολογισμού της τιμής και να λάβει ή μη υπόψη την αναπροσαρμογή της συσκευασίας.
  • Υπολογισμός : Κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το κουμπί Υπολογισμός, ο αλγόριθμος του υπολογισμού τιμής ενεργοποιείται με τα πιο πρόσφατα ενημερωμένα δεδομένα.
  • Υπολογισμένη τιμή : Το σύστημα εμφανίζει την τελευταία αποθηκευμένη τιμή. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα δεδομένα που ισχύουν (π.χ. αριθμός χωρών αναφοράς) και να λάβει ένα καινούργιο αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να συγκρίνει με το αποθηκευμένο αποτέλεσμα.
  • Τρέχον υπολογισμός : Το αποτέλεσμα του τελευταίου αλγόριθμού που ενεργοποιήθηκε.
  • Τιμή αίτησης : Η τιμή που προτείνει ο αιτών (η εταιρία) στην ηλεκτρονική αίτηση καθορισμού τιμής που έχει υποβάλλει.
  • Τελική τιμή : Η τελική τιμή για το προϊόν όπως προκύπτει από τη σύγκριση της τιμής της αίτησης με την τιμή του τρέχοντος υπολογισμού.
  • Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την τελική τιμή αν τη θεωρεί έγκυρη (ως το αποτέλεσμα της σύγκρισης της τιμής που έχει προκύψει από τον υπολογισμό και την τιμή που προτείνεται στην αίτηση). Κατόπιν, αυτή η τιμή θα εμφανίζεται στο πεδίο Υπολογισμένη τιμή.

Η αποθήκευση της υπολογισμένης τιμής δεν σημαίνει και αυτόματη μεταφορά της τιμής του προϊόντος στον επίσημο τιμοκατάλογο. Η διαδικασία μεταφοράς της υπολογισμένης τιμής για την διαδικασία στον τιμοκατάλογο γίνεται από την υπηρεσία Διαδικασίες.

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι