Παράμετροι

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο πίνακας των παραμέτρων είναι ενημερωμένος με όλες εκείνες τις παραμέτρους που είναι απαραίτητοι για την έγκυρη λειτουργία του συστήματος. Ο πίνακας έχει ενημερωθεί από τον κατασκευαστή του συστήματος με όλες εκείνες τις τιμές όπως αυτές διαμορφώνονται από την νομοθεσία της Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Υγείας, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 2009). Σκοπός του πίνακα είναι να υπάρχει η δυνατότητα επικαιροποίησης των τιμών έτσι ώστε σε μελλοντικές προσαρμογές της νομοθεσίας το σύστημα να παραμετροποιηθεί με εύκολο και άμεσο τρόπο. Οι εγγραφές είναι κωδικοποιημένες με μοναδικό μηχανογραφικό κωδικό (Κωδικός) και αναλυτική περιγραφή έτσι ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των παραμέτρων από τον χρήστη της εφαρμογής. Η τιμή της παραμέτρου (Αξία) ορίζεται ως απόλυτη τιμή (Ποσό) ή ποσοστό (Ποσοστό). Επίσης καταγράφεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της τιμής της παραμέτρου. Σημειώνεται ότι η ενημέρωση του πίνακα μπορεί να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών χωρίς να απαιτείται συνδρομή της κατασκευάστριας εταιρείας. Σε περίπτωση όμως που κάποια παράμετρος απαλείφεται εντελώς ή υπάρχει ανάγκη για νέα παραμετροποίηση τότε απαιτείται η συνδρομή της κατασκευάστριας εταιρείας.
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι