Προσθήκη νέας εταιρίας

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Για την προσθήκη των στοιχείων μίας νέας εταιρίας, αρχικά καταχωρούμε την επωνυμία της, των αριθμό μητρώου της, καθώς και τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της και πατούμε το κουμπί Προσθήκη.

Image:AddCompany_01.gif
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται το γεγονός ότι η εταιρία αυτή δεν έχει ξανακαταχωρηθεί γιατί το σύστημα κατά την αποθήκευση προβαίνει σε μία σειρά ελέγχων ταυτοποίησης.

Πληροφορίες:
Καταχώρηση στοιχείων εταιρίας
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

[edit] Καταχώρηση στοιχείων εταιρίας

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, εμφανίζεται βοηθητικό block Στοιχεία εταιρείας που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρήσει ή και να τροποποιήσει πληροφορίες σχετικά με μία συγκεκριμένη εταιρία.

Image:AddCompany_02.gif

Οι πληροφορίες ταξινομούνται ως εξής:
Διοικητικά | Στοιχεία ομίλου, Επωνυμία, αρ. μητρώου, αρ. μητρώου ΕΜΕΑ, ECC, στοιχεία επικοινωνίας
Πρόσωπα επικοινωνίας | Στοιχεία επικοινωνίας, θέση εργασίας, σχόλια
Πιστοποιητικά | Πιστοποιητικά (π.χ. GMP), άδειες παραγωγής φαρμακευτικών μορφών, πιστοποιητικά καταλληλότητας
Προϊόντα |Στη φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει τα φαρμακευτικά προϊόντα με τα οποία σχετίζεται η εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. παρασκευαστής, αντιπρόσωπος κ.λπ.). Για να προβεί σε προσθήκη ή τροποποίηση στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιήσει την φόρμα Προσθήκη φαρμακευτικού προϊόντος.

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Mandatory.gif Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι