Προσθήκη νέας ομάδας προϊόντων

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Για την προσθήκη μιας νέας ομάδας προϊόντων επιλέγουμε την φόρμα Προσθήκη Ομάδας Προϊόντων και στο πεδίο εισάγουμε την ονομασία του νέας ομάδας. Πατούμε το κουμπί Προσθήκη.

Image:Add_Product_Group_01.gif

Το σύστημα αποδίδει αυτόματα κωδικό ομάδας. Για να ισοσχετίσουμε προϊόντα με την νέα ομάδα, χρησιμοποιούμε την φόρμα Αναζήτηση φαρμάκων, βρίσκουμε το προϊόν που επιθυμούμε να ισοσχετίσουμε και με την χρήση του παρακάτω βοηθητικού παραθύρου, βρίσκουμε την ομάδα, ενώ επίσης εισάγουμε και τον κωδικό επέκτασης του προϊόντος.

Image:Add_Product_Group_02.gif

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Mandatory.gif Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι