Προσθήκη νέου φαρμάκου

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Για την προσθήκη νέου φαρμακευτικού προϊόντος, επιλέγουμε το tab Νέο και καταχωρούμε κωδικό και ονομασία προϊόντος. Εφόσον πρόκειται για κτηνιατρικό προϊόν, επιλέγουμε το σχετικό checkbox.

Νέο προϊόν βασισμένο σε υπάρχον
Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει νέο προϊόν στη βάση αξιοποιώντας αρχικά την ήδη καταχωρημένη πληροφορία ενός άλλου φαρμάκου, με το οποίο υπάρχουν αρκετά κοινά στοιχεία.
Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος καταχώρησης των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για τέτοια περίπτωση, επιλέγεται το tab Βασισμένο σε υπάρχον, όπως εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα.
Image:AddDrug_01.gif

Πληροφορίες:
Καταχώρηση στοιχείων φαρμακευτικού προϊόντος
Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

[edit] Καταχώρηση στοιχείων φαρμακευτικού προϊόντος

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, εμφανίζονται βοηθητικά blocks που δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να καταχωρήσει ή και να τροποποιήσει πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν.

Image:AddDrug_02.gif

Οι πληροφορίες ταξινομούνται ως εξής:
Στοιχεία προϊόντος
Διοικητικά | Εμπορική ονομασία, καθιστώσα μορφή
Φαρμακευτικά | Φαρμακοτεχνικές μορφές, ταξινομήσεις ATC, οδοί χορήγησης
Σύνθεση | Δραστικές ουσίες, παρασκευαστές δραστικών ουσιών, έκδοχα
Συσκευασίες | Πλήρη στοιχεία όπως συνθήκες αποθήκευσης, περιέκτες, συσκευές χορήγησης, barcodes κ.λπ.
Εταιρίες | Συσχέτιση του φαρμάκου με όλες τις σχετικές εταιρίες. Για να προσθέσει μία νέα εταιρία πρέπει αρχικά να χρησιμοποιήσει τη φόρμα Προσθήκη νέας εταιρίας και κατόπιν να επανέλθει στη φόρμα ώστε να τη συσχετίσει με το προϊόν.

Φάκελος προϊόντος
D.M.F. |Drug Master File με όλες τις βασικές πληροφορίες όπως τύπος, αριθμός, κάτοχος, αξιολογήσεις κ.λπ.
Π.Χ.Π. |Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (SPC). Βοηθητικό παράθυρο εξυπηρετεί στην αναφόρτωση του αρχείου στη βάση από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ ταυτόχρονα τηρεί μητρώο των διαφορετικών εκδόσεων του αρχείου ανά ημερομηνία.
Φ.Ο.Χ. |Φύλλο Οδηγιών Χρήσης (PL). Βοηθητικό παράθυρο εξυπηρετεί στην αναφόρτωση του αρχείου στη βάση από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ ταυτόχρονα τηρεί μητρώο των διαφορετικών εκδόσεων του αρχείου ανά ημερομηνία.
P.S.U.R. |Periodic Safety Update Report. Βοηθητικό παράθυρο εξυπηρετεί στην αναφόρτωση του αρχείου στη βάση από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ ταυτόχρονα τηρεί μητρώο των διαφορετικών εκδόσεων του αρχείου ανά ημερομηνία.
Αιτήσεις |Στη φόρμα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει υπάρχουσες αιτήσεις (αρχική, τροποποιήσεις και ανανεώσεις). Για να προβεί σε προσθήκη ή τροποποίηση στοιχείων πρέπει να χρησιμοποιήσει την φόρμα Αναζήτηση αίτησης.

κορυφή

[edit] Χρήση βοηθητικών εικονιδίων και κουμπιών

Image:Alert.gif Εμφανίζει στην οθόνη αριστερά block σχετικών συναγερμών
Image:Edit.gif Εμφανίζει βοηθητικό παράθυρο για επεξεργασία πληροφορίας
Image:Add.gif Προσθήκη νέας εγγραφής
Image:Delete1.gif Διαγραφή μίας εγγραφής
Image:Mandatory.gif Η καταχώρηση του πεδίου είναι υποχρεωτική

Εργαλειοθήκη πλοήγησης πίνακα
Image:SearchContact_02.gif
Τα κεντρικά τετράγωνα κουμπιά αντιστοιχούν στις σελίδες αποτελεσμάτων. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο σελίδες αποτελεσμάτων. Ο χρήστης βρίσκεται στη σελίδα 1 που είναι χρωματικά υπογραμμισμένη. Από αριστερά προς τα δεξιά, τα εικονίδια πλοήγησης είναι:
Πρώτη σελίδα | 4 σελίδες πίσω | Προηγούμενη σελίδα - Επόμενη σελίδα | 4 σελίδες μπροστά | Τελευταία σελίδα

κορυφή

Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι