Τιμοκατάλογος

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Η υπηρεσία Τιμοκατάλογος παρουσιάζει τον επίσημο τιμοκατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων ανά έτος όπως αυτός έχει προέλθει μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και την επικύρωση των τιμών. Ο κατάλογος είναι δυναμικός, δηλαδή ενημερώνεται αυτόματα με κάθε νέα επικύρωση τιμής ενός φαρμακευτικού προϊόντος που γίνεται στο σύστημα τιμολόγησης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανασύρει από τη βάση δεδομένων όλες τις εγγραφές του τιμοκαταλόγου για ένα έτος ή να αναζητήσει ένα συγκεκριμένο προϊόν/συσκευασία. Για κάθε προϊόν του κατάλογου μπορεί να δει την ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος της τιμής, την τιμή της αίτησης, την υπολογισμένη τιμή (που έχει προκύψει από την επεξεργασίας της αίτησης), την χονδρική και τη λιανική τιμή. Σε περίπτωση έλλειψης προϊόντων υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης τους κατ’ ευθείαν στον τιμοκατάλογο του έτους. Επίσης ο χρήστης μπορεί να εκτυπώσει τον τιμοκατάλογο ανά έτος σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου pdf.
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι