Χώρες αναφοράς

From CypDIS Online Help

Jump to: navigation, search

Ο πίνακας των χωρών αναφοράς περιέχει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρησιμοποιούνται ως χώρες αναφοράς κατά την διαδικασία της τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στο κράτος της Κύπρου. Οι εγγραφές περιλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση μιας χώρας, ως ακριβή, μεσαία ή φτηνή (Κατηγορία), αν είναι κύρια ή υπαλλακτική (Τύπος) καθώς και την προτεραιότητα χρήσης της (Προτεραιότητα) στον αλγόριθμο υπολογισμού της τιμολόγησης. Επίσης καταγράφεται η ημερομηνία από την οποία ένα κράτος συμμετέχει ως χώρα αναφοράς. Σε περίπτωση που μια χώρα πάψει να συμμετέχει ως χώρα αναφοράς θα συμπληρωθεί η ημερομήνια λήξης. Σημειώνεται ότι η πληροφορία του πίνακα προβάλλεται ομαδοποιημένη κατά τις έννοιες Ημερομηνία από, Κατηγορία, Τύπος έτσι ώστε να είναι πιο εύληπτος ο τρόπος χρήσης των χωρών στον αλγόριθμο του υπολογισμού της τιμής.
Personal tools
βάση δεδομένων
γλωσσάρι